Biuro Aktuarialne Prospecto

Profesjonalne
Usługi Aktuarialne

Prospecto Sp. z o.o.
ul. Górczewska 216
01-460 Warszawa
 
prospecto@prospecto.com.pl 
Tel.: 22 666 08 97 Tel. kom.: 609 188 889
    ponad 20 lat doświadczenia
    ISO 9001   - gwarancja jakości
    ISO 27001 - bezpieczeństwo informacji
                                           (z uwzględnieniem zapisów RODO)
    
    Najlepsze Biuro Aktuarialne
    wg Forum Biznesu w latach 2011 - 2016  
    sprawdź >

Wycena wartości niematerialnych i prawnych


Definicja wartości niematerialnych i prawnych zawarta jest w art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy o rachunkowości. Wynika z niej, że są to nabyte przez jednostkę prawa majątkowe zaliczane do aktywów trwałych , nadające się do gospodarczego wykorzystania i posiadające przewidywany okres ekonomicznej użyteczności, który jest dłuższy niż rok i przeznaczony na potrzeby jednostki.


Do praw majątkowych zalicza się w szczególności:

  • autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,
  • prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych,
  • know-how, czyli prawo do wykorzystania wiedzy w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej,
  • nabyta wartość firmy,
  • koszty zakończonych prac rozwojowych.


Zgodnie z warunkami zawartej umowy wartości niematerialne i prawne oddane do użytkowania na podstawie umów najmu czy dzierżawy również mogą być zaliczone do aktywów trwałych jednej ze stron umowy (art. 4 ust. 3 ustawy o rachunkowości).


Powyższe prawa majątkowe wliczają się do wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli spełniają łącznie warunki:
 

  • ich przewidywany okres używania jest dłuższy niż rok,
  • zostały przeznaczone na potrzeby własne jednostki lub oddane do używania na podstawie umów najmu czy dzierżawy,
  • nadają się do gospodarczego wykorzystania.


Wartość początkową wartości niematerialnych i prawnych stanowi cena, za która je nabyto lub koszt, po jakim zostały one wytworzone. Dalsze etapy wyceny wartości niematerialnych i prawnych odbywają się wg wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.


Cena nabycia jest to cena zakupu danego składnika aktywów. W jej skład wchodzi kwota przysługująca sprzedającemu, pomniejszona o podatek od towarów i usług podlegający odliczeniu oraz podatek akcyzowy, a powiększona o wszystkie pozostałe koszty związane w sposób bezpośredni z zakupem i przygotowaniem zakupionego składnika do użytkowania np. koszty transportu, ubezpieczenia. W przypadku, gdy nie ma możliwości określenia ceny nabycia, np. w sytuacji stania się właścicielem danego prawa majątkowego w wyniku darowizny, wyceny wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się wg ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego dobra, bądź też wyceny wg wartości rynkowej.
 

Koszty wytworzenia to takie, które pozostają w bezpośrednim związku z danym produktem albo stanowią uzasadnioną część kosztów pośrednich związanych z wyprodukowaniem tego produktu.
 

Wartość początkowa wartości niematerialnych i prawnych ulega zmniejszeniu za sprawą odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, które stosowane są w celu uwzględnienia utraty ich wartości na skutek używania lub upływu czasu. Rozpoczęcie amortyzacji nie może się zacząć wcześniej niż po przyjęciu danego składnika do wykorzystywania. Z kolei jej zakończenie powinno nastąpić przed zrównaniem wartości odpisów z wartością początkową lub zanim nastąpi wycofanie składnika wartości niematerialnych i prawnych.


Jakość nigdy nie jest przypadkiem!


Medale.gif
perla_IQ_.gif
CWB_.gif
ISO9001.gif
ISO27001__.gif
PCK.gif
RZETELNA_FIRMA.gif


Masz jakieś pytania? Oddzwonimy w 60 sekund!

Masz jakieś pytania? Oddzwonimy w 60 sekund!