Biuro Aktuarialne Prospecto

Profesjonalne
Usługi Aktuarialne

Prospecto Sp. z o.o.
ul. Górczewska 216
01-460 Warszawa
 
prospecto@prospecto.com.pl 
Tel.: 22 666 08 97 Tel. kom.: 609 188 889
    ponad 20 lat doświadczenia
    ISO 9001   - gwarancja jakości
    ISO 27001 - bezpieczeństwo informacji
                                           (z uwzględnieniem zapisów RODO)
    
    Najlepsze Biuro Aktuarialne
    wg Forum Biznesu w latach 2011 - 2016  
    sprawdź >

Wycena rezerw pracowniczych w ujęciu Krajowego Standardu Aktuarialnego nr 1


2018-10-23

Rezerwy pracownicze: zasady wyceny rezerw w świetle KSA 1

Raport z wyceny rezerw na świadczenia pracowniczeWalne Zebranie Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy podjęło uchwałę o wprowadzeniu Krajowego Standardu Aktuarialnego nr 1/2015 (KSA 1) „Wycena zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych” w dn. 25 marca 2015 roku. Celem omawianego Standardu jest przede wszystkim ujednolicenie formy raportów aktuarialnych z wyceny rezerw pracowniczych oraz poprawa czytelności raportów z punktu widzenia biegłego rewidenta, spółki dokonującej wyceny oraz przyszłych aktuariuszy.

Krajowy Standard Aktuarialny określa podstawowe elementy, które zawierać powinien raport z wyceny rezerw na odprawy emerytalne, rentowe, pośmiertne, nagrody jubileuszowe itp. Raport aktuarialny powinien zatem zawierać:
1. określenie standardu rachunkowości z jakim zgodna jest wycena (Krajowy Standard Rachunkowości nr 6 (KSR 6) lub Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 19 (KSR 19)),
2. wyraźne określenie, czy raport z wyceny jest zgodny z Krajowym Standardem Aktuarialnym nr 1,
3. opis świadczeń pracowniczych, które obejmuje raport aktuarialny (rezerwy na odprawy emerytalne, rentowe, nagrody jubileuszowe, ZFŚS itp.),
4. opis użytych do wyceny danych o pracownikach,
5. założenia aktuarialne użyte podczas przygotowywania raportu z wyceny rezerw pracowniczych,
6. stwierdzenie, że wycena została przeprowadzona metodą Prognozowanych Uprawnień Jednostkowych lub inną (wtedy należy dokładnie opisać jaką),
7. datę sporządzenia wyceny aktuarialnej rezerw pracowniczych,
8. imię, nazwisko, dane kontaktowe oraz podpis osoby, która dokonała wyceny rezerw pracowniczych,
9. numer wpisu do ewidencji aktuariuszy, jeżeli wyceny dokonał aktuariusz,
10. opis zasad korzystania z raportu aktuarialnego oraz możliwości udostępniania go osobom trzecim,
11. określenie, kiedy powinna zostać dokonana kolejna wycena rezerw na świadczenia pracownicze (uwzględniając zapisy danej standardu rachunkowości).

Krajowy Standard Aktuarialny nr 1 zawiera zapisy z kilku aktów prawnych, a także ogólne zalecenia z zakresu nauk aktuarialnych. Ma ona na celu:
• pomoc przyszłym aktuariuszom w zakresie przygotowania raportu z wyceny rezerw na świadczenia pracownicze,
• zapewnienie lepszej jakości usług aktuarialnych w zakresie wyceny rezerw pracowniczych dla celów sprawozdawczości finansowej,
• lepsze zrozumienie wpływu założeń aktuarialnych (np. stopy dyskontowej) na wysokość rezerw na odprawy emerytalne, rentowe, pośmiertne itp.

Zapisy Krajowego Standardu Aktuarialnego nr 1 obejmują:
1. świadczenia po okresie zatrudnienia m.in:
- odprawy emerytalne, rentowe i pośmiertne,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- ekwiwalenty energetyczne itp. dla byłych pracowników,
- opiekę medyczną i ubezpieczenie na życie po okresie zatrudnienia.
2. inne długoterminowe świadczenia pracownicze m.in:
- nagrody jubileuszowe,
- inne świadczenia z tytułu długiego stażu pracy zapadalne w okresie zatrudnienia (jeżeli zobowiązanie z ich tytułu powstaje co najmniej po 12 miesiącach od daty rozpoczęcia wypracowywania świadczenia),
- krótkoterminowe świadczenia pracownicze, np. z tytułu niewykorzystanych urlopów wypoczynkowych,
- świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy.


Czytaj także:

Aktuarialne rezerwy na świadczenia emerytalne

Wycena aktuarialna rezerw na odprawy pośmiertne

Wycena aktuarialna rezerw na nagrody jubileuszowe

wstecz

Jakość nigdy nie jest przypadkiem!


Medale.gif
perla_IQ_.gif
CWB_.gif
ISO9001.gif
ISO27001__.gif
PCK.gif
RZETELNA_FIRMA.gif


Masz jakieś pytania? Oddzwonimy w 60 sekund!

Masz jakieś pytania? Oddzwonimy w 60 sekund!