Biuro Aktuarialne Prospecto

Profesjonalne
Usługi Aktuarialne

Prospecto Sp. z o.o.
ul. Górczewska 216
01-460 Warszawa
 
prospecto@prospecto.com.pl 
Tel.: 22 666 08 97 Tel. kom.: 609 188 889
    ponad 20 lat doświadczenia
    ISO 9001   - gwarancja jakości
    ISO 27001 - bezpieczeństwo informacji
                                           (z uwzględnieniem zapisów RODO)
    
    Najlepsze Biuro Aktuarialne
    wg Forum Biznesu w latach 2011 - 2016  
    sprawdź >

Raport aktuarialny z wyceny rezerw na świadczenia pracownicze


2020-03-11

Elementy raportu aktuarialnego z wyceny rezerw na odprawy emerytalne, rentowe, pośmiertne itp.

Raport aktuarialny z wyceny rezerw pracowniczychRaport aktuarialny jest dokumentem stanowiącym finalny efekt wyceny rezerw na świadczenia pracownicze – do najczęściej wycenianych przez spółki należą rezerwy na odprawy emerytalne, rentowe, pośmiertne oraz nagrody jubileuszowe. Podstawowe informacje odnośnie zasad oraz danych przedstawianych w raporcie zawiera Krajowy Standard Aktuarialny nr 1 „Wycena zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych” (KSA 1).

Celem KSA 1 jest określenie zasad postępowania, które powinny być przestrzegane podczas wyceny rezerw na świadczenia pracownicze dokonywanej przez licencjonowanego aktuariusza na potrzeby sprawozdawczości finansowej. Wycena ta powinna zostać przeprowadzona zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Poza obowiązkowymi i opcjonalnymi elementami raportu aktuarialnego, KSA 1 zawiera także informacje o zasadach komunikacji z podmiotem, którego zobowiązania są wyceniane oraz o regułach metodycznych.

Wśród najważniejszych elementów raportu aktuarialnego z wyceny rezerw pracowniczych wymienianych przez Krajowy Standard Aktuarialny (KSA 1) znajdują się:
1. określenie standardu, z którym zgodna jest przywołana wycena – aktuariusz zobowiązany jest do wyraźnego zaznaczenia w raporcie, że nie zawiera on wszystkich elementów wymaganych przez MSR 19 lub KSR 6
2. jednoznaczne określenie, czy raport ten jest zgodny z zapisami KSA 1 – aktuariusz ma możliwość, aby nie zastosować podczas wyceny rezerw wszystkich wytycznych KSA 1 – o tym fakcie powinien jednak poinformować w treści raportu
3. opis świadczeń pracowniczych, dla których dokonana została aktuarialna wycena rezerw – wśród najczęściej wycenianych rezerw znajdują się rezerwy na odprawy emerytalne, rentowe oraz nagrody jubileuszowe; raport powinien wskazywać także, które grupy pracowników są objęte określonym rodzajem regulacji
4. opis danych o pracownikach, na podstawie których dokonana jest wycena aktuarialna – co najmniej powinny być to informacje o dacie, na którą przedstawione dane są aktualne, statystyki opisowe (liczba kobiet i mężczyzn, ich wiek, staż pracy itp.) oraz opis danych o odejściach pracowników z firmy
5. założenia aktuarialne użyte do wyceny oraz ich uzasadnienie – są to przede wszystkim stopa dyskonta, stopa wzrostu wynagrodzeń oraz rotacja pracowników w firmie
6. opis modelu prawdopodobieństwa wykorzystanego do wyceny
7. odejścia pracowników w wyniku zaplanowanej restrukturyzacji
8. śmiertelność pracowników
9. przejścia pracowników na rentę lub emeryturę
10. imię i nazwisko oraz podpis aktuariusza, który dokonał wyceny aktuarialnej wraz z numerem wpisu do rejestru aktuariuszy
11. data dokonania wyceny aktuarialnej

Raport z wyceny aktuarialnej rezerw pracowniczych powinien także określać zasady korzystania z niego i udostępniania go osobom trzecim oraz wskazywać datę, kiedy powinna zostać wykonana kolejna wycena aktuarialna. Ponieważ raport aktuarialny służy do celów księgowych i zarządczych, wycena rezerw na odprawy emerytalne, rentowe, nagrody jubileuszowe itp. powinna zostać wykonana przez licencjonowanego aktuariusza zatrudnianego przez biuro aktuarialne.

Czytaj także:

Wycena aktuarialna rezerw na świadczenia pracownicze – rezerwy na odprawy emerytalne

Wycena aktuarialna rezerw na świadczenia pracownicze – rezerwy na odprawy rentowe

Kto powinien dokonać wyceny rezerw na świadczenia pracownicze?

Czy na Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) należy tworzyć aktuarialne rezerwy pracownicze?

PPK - co oznacza dla pracodawcy?

 

wstecz

Jakość nigdy nie jest przypadkiem!


Medale.gif
perla_IQ_.gif
CWB_.gif
ISO9001.gif
ISO27001__.gif
PCK.gif
RZETELNA_FIRMA.gif


Masz jakieś pytania? Oddzwonimy w 60 sekund!

Masz jakieś pytania? Oddzwonimy w 60 sekund!