Biuro Aktuarialne Prospecto

Profesjonalne
Usługi Aktuarialne

Prospecto Sp. z o.o.
ul. Górczewska 216
01-460 Warszawa
 
prospecto@prospecto.com.pl 
Tel.: 22 666 08 97 Tel. kom.: 609 188 889
    ponad 20 lat doświadczenia
    ISO 9001   - gwarancja jakości
    ISO 27001 - bezpieczeństwo informacji
                                           (z uwzględnieniem zapisów RODO)
    
    Najlepsze Biuro Aktuarialne
    wg Forum Biznesu w latach 2011 - 2016  
    sprawdź >

Rezerwy na świadczenia pracownicze


2017-06-12

Rezerwy na świadczenia pracownicze

 
Tworzenie rezerw na świadczenia pracownicze ma charakter obligatoryjny. Obowiązek tworzenia rezerw na świadczenia pracownicze wynika bezpośrednio z ustawy o rachunkowości (art. 39 ust. 2 pkt 2), która stanowi o obowiązku dokonywania biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów na rzecz pracownika wynikających w szczególności z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń na rzecz pracowników. Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 9 ustawy o rachunkowości, jednostka dokonuje wyceny rezerw nie rzadziej niż na dzień bilansowy w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wielkości. Sprawozdanie finansowe niespełniające tego warunku można uznać za nierzetelne i niespełniające wymogów zasad rachunkowości. Wyjątkiem kiedy Spółka nie jest zobowiązana do tworzenia rezerw z tytułu świadczeń pracowniczych jest sytuacja kiedy wartość rezerwy jest nieistotna, jednakże aby to stwierdzić należy pierw tą rezerwę oszacować.

Zgodnie z pkt 4.7 Krajowych Standarów Rachunkowości nr 6, przy wycenie rezerw na świadczenia pracownicze można kierować się postanowieniami Międzynarodowych Standarów Rachunkowości nr 19 ( MSR 19 „Świadczenia pracownicze”). Zalecaną metodą szacowania rezerw jest metoda aktuarialna. Rekomenduje się - nie wprowadzając takiego wymogu - korzystanie z usług wykwalifikowanego aktuariusza albowiem ustalenie wysokości zobowiązania oparte jest na szeregu założeń zarówno co do warunków makroekonomicznych jak i założeń dotyczących rotacji pracowników, ryzyka śmierci itp.

Zgodnie z MSR 19 „Świadczenia pracownicze” należy stosować tzw. metodę prognozowanych uprawnień jednostkowych (ang. Projected Unit Method), zwaną także metodą świadczeń narosłych w stosunku do stażu pracy. Istota tej metody polega na postrzeganiu każdego okresu zatrudnienia jako powodującego powstanie dodatkowej jednostki uprawnienia do świadczenia pozapłacowego. W świetle powyższej definicji wartość przyszłych zobowiązań obliczana jest jako nagromadzona część przyszłych świadczeń z uwzględnieniem prognozowanego wzrostu wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru przyszłych świadczeń.

Do świadczeń pracowniczych, na które jednostka zobligowana jest tworzyć rezerwę zaliczyć można między innymi:
  • nagrody jubileuszowe,
  • odprawy emerytalne,
  • odprawy rentowe,
  • odprawy pośmiertne.

wstecz

Jakość nigdy nie jest przypadkiem!


Medale.gif
perla_IQ_.gif
CWB_.gif
ISO9001.gif
ISO27001__.gif
PCK.gif
RZETELNA_FIRMA.gif


Masz jakieś pytania? Oddzwonimy w 60 sekund!

Masz jakieś pytania? Oddzwonimy w 60 sekund!