Biuro Aktuarialne Prospecto

Profesjonalne
Usługi Aktuarialne

Prospecto Sp. z o.o.
ul. Górczewska 216
01-460 Warszawa
 
prospecto@prospecto.com.pl 
Tel.: 22 666 08 97 Tel. kom.: 609 188 889
    ponad 20 lat doświadczenia
    ISO 9001   - gwarancja jakości
    ISO 27001 - bezpieczeństwo informacji
                                           (z uwzględnieniem zapisów RODO)
    
    Najlepsze Biuro Aktuarialne
    wg Forum Biznesu w latach 2011 - 2016  
    sprawdź >

Rezerwy pracownicze: kiedy spółka powinna dokonać wyceny rezerw na świadczenia pracownicze


2018-10-30

Wycena rezerw pracowniczych w świetle Krajowego Standardu Rachunkowego nr 6 (KSR 6)

Kiedy należy dokonać wyceny rezerw pracowniczych?Zasady dotyczące szacowania rezerw na świadczenia pracownicze zawarte są m.in. w Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 6 „Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe” (KSR 6). Oprócz przywołanych rezerw pracowniczych, zawiera on także zapisy dotyczące zasad ewidencji zobowiązań warunkowych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz wyjątki od przedstawionych zasad.

Zgodnie z zapisami KSR 6, rezerwy (m.in. rezerwy na odprawy emerytalne, rentowe, nagrody jubileuszowe itp.) powinny zostać wyznaczone, gdy:
1. na jednostce ciąży prawny lub zwyczajowy obowiązek świadczenia wynikającego z przeszłych zdarzeń,
2. istnieje prawdopodobieństwo, iż wypełnienie obowiązku ciążącego na jednostce będzie wiązało się z wykorzystaniem posiadanych lub przyszłych jej aktywów,
3. rzetelne i wiarygodne oszacowanie zobowiązania, np. rezerwy na świadczenia pracownicze, jest możliwe do wykonania.

W księgach rachunkowych w postaci rezerwy ujmowane są jedynie skutki wykonania danego obowiązku jednostki, jakie wynikają ze zdarzeń przeszłych, natomiast występowanie danego obowiązku jest niezależne od przyszłych działań jednostki lub jej intencji. Rezerwy nie są tworzone dla zdarzeń związanych z działalnością jednostki w przyszłości.

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów z tytułu przyszłych świadczeń pracowniczych:
1. są dokonywane przez jednostki głównie z tytułu rezerw na odprawy emerytalne, rentowe, pośmiertne, nagrody jubileuszowe i niewykorzystane urlopy,
2. świadczenia emerytalne, rentowe, pośmiertne i nagrody jubileuszowe to długoterminowe świadczenia pracownicze, które zależą od stażu pracy; pracownicy nabywają prawo do nich przez cały czas zatrudnienia w jednostce, co z kolei rodzi zobowiązanie jednostki wobec pracowników w przyszłości,
3. niewykorzystany urlop to urlop za dany rok kalendarzowy i za lata poprzednie, jaki nie został wykorzystany do 31 grudnia, uwzględniając stan na dzień bilansowy, jeśli rok obrotowy jest inny od kalendarzowego; wyznaczenie rezerwy na niewykorzystane urlopy obejmuje głównie pracowników produkcyjnych, których wynagrodzenie zależy od wyników pracy; celem wyznaczenia rezerw na niewykorzystane urlopy jest właściwe odniesienie kosztów do okresu, w którym podmiot otrzyma efekty pracy zatrudnionych pracowników.

KSR 6, Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 19 (MSR 19) oraz Krajowy Standard Aktuarialny nr 1 (KSA 1) zalecają, aby wycena rezerw na świadczenia pracownicze dokonywana była przy użyciu metody aktuarialnej tzw. metody prognozowanych świadczeń jednostkowych, inaczej zwaną metodą świadczeń narosłych w stosunku do stażu pracy.

Wycena rezerw pracowniczych, zgodnie z zaleceniami wymienionych standardów, powinna również zostać oszacowana przez licencjonowanego aktuariusza. Przemawia za tym złożoność procesu wyceny aktuarialnej oraz konieczność użyciu wielu założeń demograficznych i finansowych, których nieprawidłowe określenie może w znaczący sposób wpłynąć na wysokość rezerwy na odprawy emerytalne, rentowe czy jubileuszowe.


Czytaj także:

Wycena rezerw pracowniczych w ujęciu Krajowego Standardu Aktuarialnego nr 1


Założenia aktuarialne do wyceny rezerw pracowniczych – rotacja pracowników

Rezerwy pracownicze – stopa wzrostu wynagrodzeń używana podczas wyceny aktuarialnej rezerw

Stopa dyskonta w wycenie aktuarialnej rezerw na świadczenia pracownicze


Aktuarialne rezerwy na świadczenia emerytalne

wstecz

Jakość nigdy nie jest przypadkiem!


Medale.gif
perla_IQ_.gif
CWB_.gif
ISO9001.gif
ISO27001__.gif
PCK.gif
RZETELNA_FIRMA.gif


Masz jakieś pytania? Oddzwonimy w 60 sekund!

Masz jakieś pytania? Oddzwonimy w 60 sekund!