Biuro Aktuarialne Prospecto

Profesjonalne
Usługi Aktuarialne

Prospecto Sp. z o.o.
ul. Górczewska 216
01-460 Warszawa
 
prospecto@prospecto.com.pl 
Tel.: 22 666 08 97 Tel. kom.: 609 188 889
    ponad 20 lat doświadczenia
    ISO 9001   - gwarancja jakości
    ISO 27001 - bezpieczeństwo informacji
                                           (z uwzględnieniem zapisów RODO)
    
    Najlepsze Biuro Aktuarialne
    wg Forum Biznesu w latach 2011 - 2016  
    sprawdź >

Inne długoterminowe świadczenia pracownicze wg Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 19


2018-04-11

Inne długoterminowe świadczenia pracownicze i programy wielozakładowe – ujawnianie i wycena

Inne długoterminowe świadczenia pracownicze wg MSR 19Programy wielozakładowe

Jeżeli jednostka uczestniczy w wielozakładowym programie określonych świadczeń pracowniczych, zobowiązana jest do ujawnienia poniższych informacji:
a) opis ustaleń dotyczących finansowania programu oraz innych minimalnych wymogów dotyczących finansowania, m.in. metoda stosowana do ustalenia poziomu składek,
b) określenie, w jakim stopniu jednostka jest odpowiedzialna za zobowiązania innych jednostek w ramach programu zgodnie z założeniami programu wielozakładowego,
c) opis uzgodnionego przypisania niedoboru bądź nadwyżki z tytułu:
• wycofania się jednostki z programu wielozakładowego,
• likwidacji programu wielozakładowego,
d) jeżeli jednostka rozlicza program w taki sposób, jakby był to program określonych świadczeń pracowniczych zgodnie z paragrafem 34 Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 19, zobowiązana jest również do przedstawienia poniższych informacji:
• przedstawienie powodu, dla którego brak jest wystarczających informacji, aby rozliczyć program wielozakładowy jako program określonych świadczeń,
• informacja, że program jest programem określonych świadczeń pracowniczych,
• informacja o oczekiwanych składkach z tytułu programu wielozakładowego na następny okres sprawozdawczy,
• określenie niedoborów lub nadwyżek programu mogących mieć wpływ na wysokość przyszłych składek programu, m.in. podstawa stosowana do ustalenia nadwyżki/niedoboru, a także ewentualne ich skutki dla jednostki,
• informacja o poziomie uczestnictwa jednostki w programie wielozakładowym w porównaniu z innymi jednostkami, które uczestniczą w tym programie.

Programy określonych świadczeń pracowniczych, w których ryzyko dzielone jest pomiędzy różnymi jednostkami będącymi pod wspólną kontrolą

Jeśli jednostka uczestniczy w programie określonych świadczeń pracowniczych, w którym ryzyko dzielone jest między jednostkami będącymi pod wspólną kontrolą, zobowiązana jest do ujawnienia następujących informacji:
a) polityka dotycząca ustalania składek wnoszonych przez jednostkę,
b) porozumienie umowne bądź przyjęte zasady rachunkowości, które dotyczą obciążania jednostek kosztami netto z tytułu określonych świadczeń lub brak tego rodzaju zasad,
c) ujawnienie wszystkich informacji na temat programu określonych świadczeń pracowniczych jako całości (zgodnie z paragrafami 135-147 MSR 19) – jeśli jednostka rozlicza koszty netto z tytułu określonych świadczeń zgodnie z paragrafem 41 MSR 19,
d) ujawnienie informacji na temat programu jako całości (zgodnie z paragrafami 135-137, 139, 142-144, 147 a) i b)) – jeśli jednostka rozlicza składki przypadające do zapłaty w danym okresie zgodnie z paragrafem 41 MSR 19.

Wymagane informacje jednostka może ujawnić przez odesłanie do informacji ujawnianych w sprawozdaniu finansowym innej jednostki, która należy do grupy kapitałowej, jeśli:
• sprawozdanie finansowe jednostki, która należy do grupy kapitałowej odrębnie określa oraz ujawnia wymagane informacje na temat danego programu,
• sprawozdanie finansowe jednostki, która należy do grupy kapitałowej jest udostępnione użytkownikom sprawozdań finansowych na takich samych zasadach, jak sprawozdania finansowe jednostki, a także w tym samym czasie, co sprawozdania finansowe jednostki albo wcześniej.

Jeżeli wymaga tego Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 24 Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych, jednostka zobowiązana jest również do ujawnienia poniższych informacji o:
a) świadczeniach po okresie zatrudnienia dla kluczowych członków kadry kierowniczej,
b) transakcje z podmiotami powiązanymi, które prowadzone są w ramach programów świadczeń po okresie zatrudnienia.

Jeżeli wymaga tego Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe, jednostka zobowiązana jest do ujawnienia informacji na temat zobowiązań warunkowych, które wynikają z jej zobowiązań z tytułu świadczeń po okresie zatrudnienia.

Inne długoterminowe świadczenia pracownicze

Do innych długoterminowych świadczeń pracowniczych, jakie nie podlegają w całości rozliczeniu przed upływem dwunastu miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego, w jakim pracownik wykonywał związaną z nimi pracę zalicza się m.in.:
a) nagrody jubileuszowe oraz inne świadczenia wynikające z tytułu długiego stażu pracy,
b) długoterminowe płatne nieobecności (np. urlop naukowy, urlop udzielany z tytułu długiego stażu pracy),
c) wypłaty z zysku i premie,
d) długoterminowe renty inwalidzkie,
e) odroczone wynagrodzenia.

Wycena innych długoterminowych świadczeń pracowniczych jest obarczona mniejszym stopniem niepewności niż wycena świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia. Podczas ujmowania i wyceny nadwyżki bądź niedoboru w innym programie długoterminowych świadczeń pracowniczych, jednostka zobowiązana jest stosować odpowiednie paragrafy MSR 19 (56-98 oraz 113-115).

W przypadku innych długoterminowych świadczeń pracowniczych, jednostka zobowiązana jest do powiększenia zysku lub straty o sumę netto niżej podanych kwot (z wyjątkiem sytuacji, kiedy inny MSSF wymaga ich uwzględnienia w koszcie wytworzenia składnika aktywów):
- koszty zatrudnienia,
- odsetki netto od zobowiązania netto z tytułu określonych świadczeń pracowniczych,
- ponowne wyceny wartości zobowiązania netto z tytułu określonych świadczeń pracowniczych.

Pomimo, iż MSR 19 nie określa wymogu ujawniania konkretnych informacji na temat innych długoterminowych świadczeń pracowniczych, obowiązek ten może wynikać z innych MSSF.

wstecz

Jakość nigdy nie jest przypadkiem!


Medale.gif
perla_IQ_.gif
CWB_.gif
ISO9001.gif
ISO27001__.gif
PCK.gif
RZETELNA_FIRMA.gif


Masz jakieś pytania? Oddzwonimy w 60 sekund!

Masz jakieś pytania? Oddzwonimy w 60 sekund!