Biuro Aktuarialne Prospecto

Profesjonalne
Usługi Aktuarialne

Prospecto Sp. z o.o.
ul. Górczewska 216
01-460 Warszawa
 
prospecto@prospecto.com.pl 
Tel.: 22 666 08 97 Tel. kom.: 609 188 889
    ponad 20 lat doświadczenia
    ISO 9001   - gwarancja jakości
    ISO 27001 - bezpieczeństwo informacji
                                           (z uwzględnieniem zapisów RODO)
    
    Najlepsze Biuro Aktuarialne
    wg Forum Biznesu w latach 2011 - 2016  
    sprawdź >

Kolejna nowelizacja ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK)


2020-03-25

Nowe obowiązki dla instytucji finansowych w ramach prowadzenia PPK

Nowelizacja ustawy o Pracowniczych Planach KapitałowychW związku z przeniesieniem środków pieniężnych z otwartych funduszy emerytalnych (OFE) na indywidualne konta emerytalne, 13 lutego b.r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych innych ustaw, w tym ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). Kolejna już nowelizacja ustawy o PPK ma obowiązywać od 1 czerwca 2020 r. Wprowadzone zmiany w pośredni sposób będą dotyczyć zarówno tysięcy podmiotów zatrudniających, jak również milionów pracowników uczestniczących w PPK. Warto zatem zapoznać się z planowanymi zmianami i ich wpływem na dalsze funkcjonowanie oraz zarządzanie PPK. Obecnie ustawa jest przedmiotem prac Senatu, ale nie przewiduje się opóźnienia w jej wprowadzeniu w życie.

Art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z OFE zawiera propozycje wprowadzenia zmian w ustawie o Pracowniczych Planach Kapitałowych z 4 października 2018 r. W znacznej części planowane zmiany dotyczą usunięcia z treści ustawy o PPK odwołań do otwartych funduszy emerytalnych, powszechnych towarzystw emerytalnych i innych instytucji, które są z nimi związane (w tym jednostek rozrachunkowych). Proponowane zmiany dotyczą jednak również zapisów wprowadzających nowe obowiązki dla instytucji finansowych i podmiotów zarządzających. Pomimo faktu, że nowelizacja w istotny sposób nie zmieni sytuacji i obowiązków uczestników programu emerytalnego ani podmiotów zatrudniających, należy szczególnie zwrócić uwagę na dwa proponowane zapisy:

1. Art. 52a ustawy o PPK nakłada na instytucję finansową obowiązek przekazywania do organu nadzoru okresowych sprawozdań, a także bieżących informacji o działalności spółki i jej sytuacji finansowej. Rozwiązanie to ma na celu ocenę zgodności działalności instytucji zarówno pod względem przepisów prawa, jak i interesów uczestników PPK. W ramach planowanej nowelizacji ma zostać wydane rozporządzenie wykonawcze w przywołanym zakresie – projektu rozporządzenia jednak jeszcze nie upubliczniono.

2. Do ustawy o PPK dodany zostanie art. 110a – będzie on podstawą do nakładania kar pieniężnych na instytucje zarządzające PPK, np. towarzystwa funduszy inwestycyjnych, z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania obowiązku przekazywania informacji w zakresie PPK do uczestników programu oraz organu nadzoru. Kara może wynieść nawet do 3 mln zł. Analogiczna kara może zostać także nałożona, jeśli instytucja zarządzająca nie wykona w odpowiedni sposób obowiązków szczegółowo przywołanych w niektórych zapisach ustawy o PPK.

Opisana nowelizacja w bezpośredni sposób nie wpływa na przedsiębiorców ani ich pracowników będących uczestnikami PPK. Ma jednak na nich pośredni wpływ – możliwość nałożenia wysokiej kary na instytucję zarządzającą PPK zwiększy bezpieczeństwo omawianego programu emerytalnego.

Co prawda, z planowanych zapisów nie wynika obowiązek modyfikacji zawartej już umowy o zarządzanie PPK, to zapewne w najbliższym czasie pojawią się nowe wzory umów – pracodawcy, którzy będą zawierać takie umowy w przyszłości, powinni być na to przygotowani.

Czytaj także:

Program Emerytura Plus – dodatkowe świadczenia emerytalne i rentowe

Wycena aktuarialna rezerw na świadczenia pracownicze – rezerwy na odprawy rentowe

Wpływ spadku stopy dyskonta na wysokość rezerw pracowniczych

Czy na Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) należy tworzyć aktuarialne rezerwy pracownicze?

Wycena przedsiębiorstwa – cele, rodzaje i funkcje wyceny spółk

wstecz

Jakość nigdy nie jest przypadkiem!


Medale.gif
perla_IQ_.gif
CWB_.gif
ISO9001.gif
ISO27001__.gif
PCK.gif
RZETELNA_FIRMA.gif


Masz jakieś pytania? Oddzwonimy w 60 sekund!

Masz jakieś pytania? Oddzwonimy w 60 sekund!