Biuro Aktuarialne Prospecto

Profesjonalne
Usługi Aktuarialne

Prospecto Sp. z o.o.
ul. Górczewska 216
01-460 Warszawa
 
prospecto@prospecto.com.pl 
Tel.: 22 666 08 97 Tel. kom.: 609 188 889
    ponad 20 lat doświadczenia
    ISO 9001   - gwarancja jakości
    ISO 27001 - bezpieczeństwo informacji
                                           (z uwzględnieniem zapisów RODO)
    
    Najlepsze Biuro Aktuarialne
    wg Forum Biznesu w latach 2011 - 2016  
    sprawdź >

Rodzaje świadczeń pracowniczych


Zagadnienie świadczeń pracowniczych widziane z perspektywy pracodawcy można szczegółowo przeanalizować w dokumencie, jakim jest MSR 19 „Świadczenie pracownicze”.


MSR 19 wyróżnia cztery podstawowe rodzaje świadczeń:
 

 • krótkoterminowe świadczenia pracownicze, które w całości podlegają rozliczeniu przed upływem dwunastu miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego, w którym pracownicy wykonywali związaną z nimi pracę. Do tej grupy świadczeń pracowniczych zalicza się między innymi wynagrodzenia wraz ze składkami, płatne urlopy wypoczynkowe i zwolnienia chorobowe, wypłaty z zysku i premie. Można tu też wyróżnić świadczenia niepieniężne, na przykład związane z opiekę medycznę, mieszkaniem służbowym czy samochodem firmowym,
 • świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia - są to przede wszystkim świadczenia emerytalne (np.: emerytury i ryczałtowe odprawy emerytalne), ubezpieczenia na życie czy opieka medyczna po okresie zatrudnienia,
 • inne długoterminowe świadczenia pracownicze – chodzi tu głównie o nagrody jubileuszowe i inne świadczenia z tytułu długiego stażu pracy. Do tej grupy zaliczają się też długoterminowe płatne nieobecności (np.: urlopy naukowe, urlopy z tytułu długiego stażu pracy) oraz długoterminowe renty inwalidzkie,
 • świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy.


Ze względu na swój charakter KSR 6 nie porusza tematyki krótkoterminowych świadczeń pracowniczych i ogranicza się głównie do regulacji świadczeń pracowniczych dotyczących:
 

 • rezerwy na nagrody jubileuszowe,
 • rezerwy na odprawy emerytalne,
 • rezerwy na odprawy rentowe,
 • rezerwy na niewykorzystane urlopy.


Dodatkowo, według Kodeksu Pracy obligatoryjnym świadczeniem jest odprawa pośmiertna.


Do świadczeń pracowniczych, na które jednostka zobligowana jest tworzyć rezerwę, w myśl postanowień Kodeksu Pracy, zaliczyć można:
 


Poza świadczeniami obligatoryjnymi, wynikającymi z postanowień Kodeksu Pracy, wewnętrzne uregulowania w jednostkach (Zakładowe Układy Zbiorowe Pracy, Regulaminy Wynagradzania, umowy o pracę itp.) mogą zawierać poniższe rodzaje świadczeń:
 

 • nagrody jubileuszowe,
 • zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 • ekwiwalent energetyczny,
 • deputaty węglowe,
 • inne dodatkowe świadczenia pracownicze.

Jakość nigdy nie jest przypadkiem!


Medale.gif
perla_IQ_.gif
CWB_.gif
ISO9001.gif
ISO27001__.gif
PCK.gif
RZETELNA_FIRMA.gif


Masz jakieś pytania? Oddzwonimy w 60 sekund!

Masz jakieś pytania? Oddzwonimy w 60 sekund!