Biuro Aktuarialne Prospecto

Profesjonalne
Usługi Aktuarialne

Prospecto Sp. z o.o.
ul. Górczewska 216
01-460 Warszawa
 
prospecto@prospecto.com.pl 
Tel.: 22 666 08 97 Tel. kom.: 609 188 889
    ponad 20 lat doświadczenia
    ISO 9001   - gwarancja jakości
    ISO 27001 - bezpieczeństwo informacji
                                           (z uwzględnieniem zapisów RODO)
    
    Najlepsze Biuro Aktuarialne
    wg Forum Biznesu w latach 2011 - 2016  
    sprawdź >

Wycena spółki metodą wartości skorygowanych aktywów netto


2019-05-05

Podejście majątkowe w wycenie spółki / przedsiębiorstwa

Wycena spółki metodą majątkowąPodczas wyceny spółki / przedsiębiorstwa zastosować można 3 główne podejścia: majątkowe, dochodowe, a także porównawcze. Zasady wyceny szczegółowo opisuje Krajowy Standard Wycen Specjalistycznych. W wyborze metody, jaka zostanie zastosowana przy wycenie konkretnej spółki czy przedsiębiorstwa kluczowe znaczenia mają cel i przedmiot danej wyceny.

Jedną z najczęściej stosowanych metod wyceny przedsiębiorstwa jest metoda wartości aktywów netto. Należy ona do grupy metod majątkowych, które wartość danego przedsiębiorstwa definiują poprzez wartość jego aktywów pomniejszonych o obce pasywa. Nie uwzględniają one współistnienia pomiędzy składnikami wycenianego przedsiębiorstwa, które wiążą się z ich zorganizowanym wykorzystaniem, które może przynosić dodatkowe korzyści. Podczas wyceny w podejściu majątkowym należy brać pod uwagę aktywa, a także zobowiązania pozabilansowe.

Metoda aktywów netto jest jedną z najważniejszych majątkowych metod wyceny przedsiębiorstwa. Wartość księgowa aktywów netto opiera się na wycenie aktywów i pasywów przedsiębiorstwa zgodnie z obowiązującymi powszechnie zasadami rachunkowości.

Wartość aktywów netto obliczana jest przez odjęcie od sumy aktywów przedsiębiorstwa sumy pasywów obcych w następujący sposób:

WKN = A0 - P0

gdzie:
WKN - wartość księgowa netto przedsiębiorstwa
A0 - aktywa ogółem (suma bilansowa)
P0 - pasywa obce liczone jako suma wartości kredytów, pożyczek, zobowiązań, rezerw itp.

Wycena przedsiębiorstwa metodą wartości skorygowanej aktywów netto stanowi także metodę majątkową opartą na bilansie przedsiębiorstwa. Jej istotą jest zastosowanie dodatkowych zasad i kryteriów wyceny księgowej dla konkretnych pozycji aktywów i pasywów, które pozwalają na zbliżenie w pewnym stopniu wartości księgowej przedsiębiorstwa do jej wartości rynkowej, a także uwzględnienie zdarzeń mających miejsce po sporządzeniu bilansu, a mających znaczenie dla wartości przedsiębiorstwa. Wartość skorygowanych aktywów netto opiera się zatem na wycenie księgowych aktywów netto, powiększonych lub pomniejszonych o dokonywane korekty.

Korekty te mają na celu ustalenie faktycznej (rynkowej) wartości posiadanego przez firmę majątku netto i dotyczą m.in.:
1. po stronie pasywów:
- uwzględnienia wartości zobowiązań pozabilansowych
- zmniejszenia rezerw o rezerwy nie mające znamion zobowiązań
- zmniejszenia rozliczeń międzyokresowych o rezerwy nie mające charakteru długu
2. po stronie aktywów:
- dodania lub odjęcia do/od wykazanych w bilansie wartości księgowych poszczególnych składników majątku trwałego odpowiednich kwot, w celu uzyskania po operacjach rynkowych wartości poszczególnych składników majątku
- powiększenia wartości majątku o rynkową wartość składników, które są własnością przedsiębiorstwa, ale nie są wykazane w bilansie (np. w rezultacie ich całkowitego zamortyzowania).

Wycena spółki / przedsiębiorstwa metodą skorygowanych aktywów netto polega zatem na oszacowaniu wartości rynkowej poszczególnych pozycji aktywów, a następnie odjęciu od sumy tak skorygowanych aktywów wartości łącznych skorygowanych zobowiązań przedsiębiorstwa.

Czytaj także:

Podstawowe aspekty testu na utratę wartości spółki - przedsiębiorstwa

Podejścia i metody w wycenie przedsiębiorstwa

Podstawowe założenia wyceny przedsiębiorstwa

Wycena przedsiębiorstw – najważniejsze uregulowania prawne

PPK - co oznacza dla pracodawcy?

 

wstecz

Jakość nigdy nie jest przypadkiem!


Medale.gif
perla_IQ_.gif
CWB_.gif
ISO9001.gif
ISO27001__.gif
PCK.gif
RZETELNA_FIRMA.gif


Masz jakieś pytania? Oddzwonimy w 60 sekund!

Masz jakieś pytania? Oddzwonimy w 60 sekund!