Biuro Aktuarialne Prospecto

Profesjonalne
Usługi Aktuarialne

Prospecto Sp. z o.o.
ul. Górczewska 216
01-460 Warszawa
 
prospecto@prospecto.com.pl 
Tel.: 22 666 08 97 Tel. kom.: 609 188 889
    ponad 20 lat doświadczenia
    ISO 9001   - gwarancja jakości
    ISO 27001 - bezpieczeństwo informacji
                                           (z uwzględnieniem zapisów RODO)
    
    Najlepsze Biuro Aktuarialne
    wg Forum Biznesu w latach 2011 - 2016  
    sprawdź >

Wpływ stopy dyskontowej na wycenę rezerw pracowniczych


2020-04-22

Rezerwy aktuarialne a stopa dyskontowa

Obecnie obserwować można dalszy spadek rentowności obligacji skarbowych. Przez pandemię koronawirusa występują znaczące anomalia na rynkach finansowych. Bank Centralny (NBP) rozpoczął „luzowanie polityki pieniężnej” - skupuje obligacje skarbowe z rynku wtórnego od banków komercyjnych.

Do wyceny rezerw na nagrody jubileuszowe oraz rezerw na odprawy emerytalne itp., jako stopę dyskonta rekomendujemy wartość 1,75% - dla podmiotów których dniem bilansowym jest 31.03.2020.

Wysokość stopy dyskontowej to jedno z najważniejszych założeń przy wycenie rezerw aktuarialnych na świadczenia pracownicze – wspomina o tym Krajowy Standard Rachunkowości nr 6 (KSR 6), Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 19 (MSR 19) oraz Krajowy Standard Aktuarialny nr 1 (KSA 1). Jej wysokość zależy od rynkowej rentowności długoterminowych papierów wartościowych, natomiast termin wykupu obligacji powinien być zgodny z szacunkowym terminem realizacji świadczeń.

Stopa procentowa, która służy do dyskontowania przyszłych zobowiązań, w tym rezerw na świadczenia pracownicze, m.in. rezerwy na odprawy emerytalne, rentowe, nagrody jubileuszowe itp., jest ustalana w oparciu o rynkowe stopy zwrotu z obligacji przedsiębiorstw, które obowiązują na dany dzień bilansowy. Ponieważ w Polsce nie jest wysoce rozwinięty rynek obligacji przedsiębiorstw, podstawą do ustalenia poziomu stopy dyskontowej jest rynkowa rentowność długoterminowych papierów wartościowych – obligacji skarbowych.

Przy wycenach rezerw na odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne oraz do wyceny rezerw na nagrody jubileuszowe na dzień 31.12.2019 roku, stopa dyskonta używana w modelach aktuarialnych oscylowała w okolicach 2,00 punktów procentowych. Oznaczało to spadek w porównaniu do końca roku 2018 o około 1 p.p. Miało to znaczący wpływ wysokość rezerw na świadczenia pracownicze (w zależności od terminu zapadalności rezerw pracowniczych, powyższy wpływ można szacować na poziomie około 5-10% wartości wycenianych rezerw).

Wartość stopy dyskonta ma odwrotny skutek na wysokość rezerw aktuarialnych (m.in. na odprawy emerytalne, rentowe, pośmiertne, nagrody jubileuszowe itp.) w porównaniu do stopy wzrostu wynagrodzeń Im niższa jest bowiem wartość stopy dyskonta, tym wyższa jest wysokość rezerw pracowniczych (i odwrotnie).

wstecz

Jakość nigdy nie jest przypadkiem!


Medale.gif
perla_IQ_.gif
CWB_.gif
ISO9001.gif
ISO27001__.gif
PCK.gif
RZETELNA_FIRMA.gif