Biuro Aktuarialne Prospecto

Profesjonalne
Usługi Aktuarialne

Prospecto Sp. z o.o.
ul. Górczewska 216
01-460 Warszawa
 
prospecto@prospecto.com.pl 
Tel.: 22 666 08 97 Tel. kom.: 609 188 889
    ponad 20 lat doświadczenia
    ISO 9001   - gwarancja jakości
    ISO 27001 - bezpieczeństwo informacji
                                           (z uwzględnieniem zapisów RODO)
    
    Najlepsze Biuro Aktuarialne
    wg Forum Biznesu w latach 2011 - 2016  
    sprawdź >

Wyceny aktuarialne – wycena programów motywacyjnych


2017-07-03

Wyceny aktuarialne – wycena programów motywacyjnych

 
Programy motywacyjne skierowane do pracowników najwyższej kadry menadżerskiej, a także do pracowników, którzy są kluczowi dla rozwoju jednostki, stają się powszechne na całym świecie i nierzadko stanowią dużą część całkowitego wynagrodzenia wymienionych osób. Najpopularniejszym programem motywacyjnym są obecnie opcje menadżerskie, których jedną z największych zalet jest związanie interesu kadry menadżerskiej z interesem akcjonariuszy przedsiębiorstwa. Akcjonariusze zarabiają w sytuacji gdy wartość jednostki się zwiększa, a opcje pozwalają dzielić się tym zyskiem z kadrą menadżerską – jest to obustronna korzyść. Ponadto warto pamiętać, że programy opcyjne skierowane do kluczowych pracowników przedsiębiorstwa zazwyczaj ograniczają ich mobilność pracowniczą, co pozwala na bezpieczniejsze zarządzanie jednostką z punktu widzenia akcjonariuszy.

Zgodnie z przepisami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, a w szczególności MSSF 2, wartość godziwa tego typu programu musi być ujmowana w księgach rachunkowych spółki przez okres nabywania uprawnień. Wycena programów motywacyjnych odbywa się na datę przyznania (ang. Grant Date) i powinna uwzględniać co najmniej poniższe punkty:
  • cenę wykonania (realizacji) opcji,
  • czas trwania (życia) opcji; bieżącą cenę akcji bazowych,
  • oczekiwaną zmienność cen akcji; oczekiwane dywidendy z akcji,
  • stopę procentową wolną od ryzyka w okresie trwania opcji.

Wybierając model wyceny aktuarialnej opcji jednostka powinna rozważyć czynniki, które wzięliby pod uwagę zainteresowani i dobrze poinformowani uczestnicy rynku wybierając model wyceny np. długi okres życia, możliwość wcześniejszego wykonania, zmianę oczekiwanej zmienności oraz zmian innych danych wejściowych do modelu. Według zapisów MSSF 2 przyznanie opcji na akcje może być uzależnione od spełnienia dwóch rodzajów czynników:
  • warunku rynkowego (np. osiągnięcie określonego poziomu ceny akcji jednostki)
  • warunku nierynkowego (np. osiągnięcie założonych wyników gospodarczych typu EBITDA lub pozostanie pracownika w stosunku pracy przez określony czas)

Wyceny programów motywacyjnych dokonuje się zazwyczaj przy użyciu modelu Blacka-Scholesa, modelu dwumianowego czy metody Monte Carlo. Najbardziej popularną metodą wyceny opcji na akcji jest model Blacka-Scholesa, który może zostać w razie potrzeby odpowiednio zmodyfikowany o wypłaty dywidendy.

Wartość opcji menedżerskich, która powstaje podczas wyceny programów motywacyjnych zaliczana jest do kosztów przedsiębiorstwa obciążających wynik finansowy, a jednocześnie zasilających kapitał własny. Dzieje się tak dlatego, iż w sprawozdaniach trzeba pokazać koszt, którego tak naprawdę nie ma, a więc wartość opcji dodaje się zarówno do kosztów, jak i kapitału zapasowego. Koszt, który ujawniany jest w sprawozdaniu finansowym, ujmowany jest proporcjonalnie w okresie nabywania uprawnień, początkowo na podstawie przewidywanej liczby opcji, do której uprawnieni nabędą prawa, z czasem w okresie nabywania praw korygowanej o wyniki rzeczywiste.

wstecz

Jakość nigdy nie jest przypadkiem!


Medale.gif
perla_IQ_.gif
CWB_.gif
ISO9001.gif
ISO27001__.gif
PCK.gif
RZETELNA_FIRMA.gif


Masz jakieś pytania? Oddzwonimy w 60 sekund!

Masz jakieś pytania? Oddzwonimy w 60 sekund!