Biuro Aktuarialne Prospecto

Profesjonalne
Usługi Aktuarialne

Prospecto Sp. z o.o.
ul. Górczewska 216
01-460 Warszawa
 
prospecto@prospecto.com.pl 
Tel.: 22 666 08 97 Tel. kom.: 609 188 889
    ponad 20 lat doświadczenia
    ISO 9001   - gwarancja jakości
    ISO 27001 - bezpieczeństwo informacji
                                           (z uwzględnieniem zapisów RODO)
    
    Najlepsze Biuro Aktuarialne
    wg Forum Biznesu w latach 2011 - 2016  
    sprawdź >

RODO

Obowiązek informacyjny wynikający z RODO


Podstawa prawna przetwarzania


Wykonując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE- dalej RODO, przedstawiamy poniżej informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych.

Dane osobowe


Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dane osobowe to takie dane, które pozwalają na bezpośrednie lub pośrednie zidentyfikowanie osoby fizycznej, w szczególności na podstawie identyfikatorów, takich jak: imię, nazwisko, numer PESEL, adres e-mail czy adres korespondencyjny.
Przetwarzane są obecnie następujące kategorie danych osobowych:
• Dane podstawowe (w celu identyfikacji),
• Dane kontaktowe (tj. imię, nazwisko, email, adres i telefon) w celu umożliwienia kontaktu pocztą tradycyjną, kontaktu telefonicznego lub pocztą elektroniczną).

Administrator danych

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Prospecto Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Górczewskiej 216, 01-460 Warszawa, strona internetowa: https://www.prospecto.pl/.
2. Zgodnie z art. 37 ust. 1 RODO na Administratorze nie ciążył obowiązek wyznaczenia inspektora danych osobowych.

Źródło i cel przetwarzania danych osobowych
 
1. Źródłem pochodzenia danych osobowych jest bądź osoba, której dane dotyczą, bądź ich pierwotny administrator (np. Państwa pracodawca), który przekazał nam te dane w związku z zawarciem, realizacją, lub procesem prowadzącym do zawarcia nowej umowy bądź zlecenia.
2. Dane osobowe są przetwarzane w celu wykonywania czynności mających na celu przedstawienie propozycji ofertowej w celu zawarcia umowy, a następnie jej realizacji.
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia komunikacji pomiędzy stronami, śledzenia opłacania faktur, aktualizacji, odnowienia, rozszerzenia, złożenia propozycji zakresu nowej umowy oraz ewentualnej windykacji należności.
4. Dane osobowe przetwarzane są w celu spełnienia wymogów prawnych w zakresie księgowości, takich jak wystawienie faktury, oraz dla potrzeb dokumentacyjnych w trakcie kontroli przez organy administracji państwowej (takie jak Urząd Skarbowy, ZUS, GUS).
 
Dostęp do danych osobowych i ich przechowywanie

1. Dane osobowe mogą być udostępnione upoważnionym pracownikom Administratora, księgowości, biuru podawczemu korespondencji lub kurierowi w celach, o których mowa w poprzednich punktach.
2. Nie przekazujemy danych do krajów lub organizacji międzynarodowych, które nie chronią ich odpowiednio.
3. Dane osobowe będą przechowywane do ustania ich przydatności, nie krócej niż 5 lat po zakończeniu umowy. Planowany termin zakończenia ich przetwarzania może zostać wydłużony o czas obsługi roszczeń pomiędzy stronami umowy.
 
Prawa osób, których dane dotyczą

1. Przysługuje Państwu prawo:
• dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
• prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
• prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
• prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
• prawo do przenoszenia danych,
• prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody niewynikającej z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa.
2. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
3. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy. Niepodanie danych implikuje brak możliwości spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz brak możliwości podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy i jej późniejszej realizacji.
 
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

1. Dane osobowe nie będą przetwarzane dla celów podejmowania decyzji, która opierałaby się wyłącznie na zautomatyzowanym ich przetwarzaniu, w szczególności nie będą przetwarzane dla celów profilowania.

Kontakt z Administratorem

Prospecto Sp. z o.o.
ul. Górczewska 216
01-460 Warszawa

prospecto@prospecto.com.pl
tel.: 22 666 08 97Jakość nigdy nie jest przypadkiem!


Medale.gif
perla_IQ_.gif
CWB_.gif
ISO9001.gif
ISO27001__.gif
PCK.gif
RZETELNA_FIRMA.gif


Masz jakieś pytania? Oddzwonimy w 60 sekund!

Masz jakieś pytania? Oddzwonimy w 60 sekund!