Biuro Aktuarialne Prospecto

Profesjonalne
Usługi Aktuarialne

Prospecto Sp. z o.o.
ul. Górczewska 216
01-460 Warszawa
 
prospecto@prospecto.com.pl 
tel.: 22 666 08 97    fax: 22 398 76 65
    ponad 17 lat doświadczenia
    ISO 9001   - gwarancja jakości
    ISO 27001 - bezpieczeństwo informacji

    Najlepsze Biuro Aktuarialne
    wg Forum Biznes
u w latach 2011 - 2016  

    sprawdź >

MSR 19 Świadczenia pracownicze


Międzynarodowy Standard Rachunkowości 19 Świadczenia Pracownicze (tekst, Ministerstwo Finansów)

Celem standardu jest uregulowanie rachunkowości świadczeń pracowniczych oraz ujawniania informacji na ich temat. Na mocy standardu wymaga się od jednostki, aby ujmowała:
  • zobowiązanie, gdy pracownik wykonywał pracę w zamian za świadczenia pracownicze, które mają być wypłacone w przyszłości
  • koszty, gdy jednostka wykorzystuje korzyści ekonomiczne wynikające z pracy wykonanej przez pracownika w zamian za świadczenia pracownicze
Świadczenia pracownicze, do których ma zastosowanie standard, obejmują świadczenia wynikające:
  • ze sformalizowanych programów lub innych sformalizowanych ustaleń między jednostką a jej poszczególnymi pracownikami, grupami pracowników i ich przedstawicielami
  • z wymogów prawnych lub ustaleń branżowych, na podstawie których jednostki są zobowiązane do wpłacania składek na rzecz krajowych, państwowych, branżowych i innych wielozakładowych programów
  • z niesformalizowanych praktyk, które powodują powstanie zwyczajowo oczekiwanego zobowiązania. Niesformalizowane praktyki powodują powstanie zwyczajowo oczekiwanego zobowiązania w razie gdy jednostka nie ma realnej możliwości niezapłacenia świadczeń pracowniczych. Zwyczajowo oczekiwany obowiązek występuje przykładowo w sytuacji, gdy zmiana nie sformalizowanych praktyk jednostki powoduje niemożliwe do zaakceptowania pogorszenie stosunków z pracownikami
MSR 19 wyróżnia cztery podstawowe rodzaje świadczeń
  • krótkoterminowe świadczenia pracownicze – są to świadczenia, które są w całości podlegają rozliczeniu przed upływem dwunastu miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego, w którym pracownicy wykonywali związaną z nimi pracę (m.in. wynagrodzenia wraz ze składkami, płatne urlopy wypoczynkowe i zwolnienia chorobowe, wypłaty z zysku i premie oraz świadczenia niepieniężne - np. opieka medyczna, służbowe mieszkania i samochody)
  • świadczenia po okresie zatrudnienia - są to przede wszystkim świadczenia emerytalne (np.: emerytury i ryczałtowe odprawy emerytalne) i ubezpieczenia na życie i opieka medyczne po okresie zatrudnienia
  • inne długoterminowe świadczenia pracownicze – są to przede wszystkim nagrody jubileuszowe i inne świadczenia z tytułu długiego stażu pracy, a także długoterminowe płatne nieobecności (np.: urlopy naukowe, urlopy z tytułu długiego stażu pracy) oraz długoterminowe renty inwalidzkie
  • świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy
W  standardzie zaleca się jednostkom  korzystanie z usług wykwalifikowanego aktuariusza w zakresie wyceny wszelkich istotnych zobowiązań z tytułu świadczeń po okresie zatrudnienia. Ze względów praktycznych jednostka może zwrócić się do wykwalifikowanego aktuariusza o przeprowadzenie szczegółowego ustalenia wysokości zobowiązania przed końcem okresu sprawozdawczego. Tym niemniej wyniki takiej wyceny aktualizowane są po każdej istotnej operacji gospodarczej i innych istotnych zmianach okoliczności (w tym po zmianie cen rynkowych i stóp procentowych), które zaistniały dokońca okresu sprawozdawczego.

czytaj MSR 19


<wstecz

Jakość nigdy nie jest przypadkiem!


Medale.gif
perla_IQ.gif
CWB.gif
ISO9001.gif
ISO27001.gif
PCK.gif
RZETELNA_FIRMA.gif